Menu

Vedtægter for Egebjerg Fodbold

§1 Foreningens navn

1.1 Egebjerg Fodbold

Foreningen er tilsluttet DBU-FYN (specialforbund/unioner) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§2 Foreningens hjemsted

2.1 Svendborg Kommune. 

Postnummer 5762 V. Skerninge

 

§3 Foreningens formål

3.1 at fremme fodboldspillets udvikling på Sydfyn og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til fodbold. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

 

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af Bestyrelsen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere (midlertidigt eller permanent) et medlem, der arbejder imod foreningen, handler til skade for foreningen, eller såfremt medlemmet ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

4.4 Udmeldelse skal ske på mail til: udmeldelse.egebjergfodbold@gmail.com med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

 

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

5.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts.

 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før.

 

5.4 Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen.

 

5.5 Alle aktive medlemmer, (der er fyldt 14 år har stemmeret. Forældre til børn under 14 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme) har stemmeret.

 

5.6 Medlemmer, som er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.

 

5.7 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen

 

5.8 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

5.9 Generalforsamlingens dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning (herunder ungdomsafdelingen og seniorafdelingen)
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budget og evt. handlingsplan
  6. Valg af Bestyrelse
  7. Valg af Revisor (min. 2personer, hvoraf 1person ikke må være fra Bestyrelsen)
  8. Evt.

 

5.10 Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.

 

5.11 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 20% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

 

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg eller arbejdsgrupper efter behov til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

7.2 Medlemmer i bestyrelsen: Bestyrelsen består af min 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

 

7.3 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere xx medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

Formanden er på valg hvert år, næstformanden, sekretæren og xx medlemmer er på valg i ulige år, medens kasserere og xx medlemmer er på valg i lige år.

 

7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

7.5 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir (fastsætter selv sin forretningsorden) for dets interne samarbejde.

 

7.6 Bestyrelsen kan inddrage midlertidige resursepersoner mellem Generalforsamlinger, som har lov til at deltage i Bestyrelsesmøder. Disse personer er ikke stemmeberettiget i Bestyrelse beslutninger.

 

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde budget og regnskab.

 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Revisoren skal hvert år, inden generalforsamlingen, gennemgå beholdningerne. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

8.4 Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Ved økonomiske dispositioner over 50.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Lånoptagelse på mere end 10.000 kr. godkendes af bestyrelsen.

 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§10 Vedtægtsændringer

10.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

 

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

 

11.3 Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. oktober 2022

Luk